Vår garanti – din trygghet!

– det är därför vi har marknadens kanske bästa garantierbjudande.

garantier

Vår standardgaranti är hela 2 år eller 30 000 km, beroende på vad som inträffar först. Vår standardgaranti är framtagen för att erbjuda just normalbilisten trygghet i sin relation med oss.

Garantivillkoren i korthet (kontakta oss för fullständiga garantivillkor):
Om du väljer att låta någon annan än STM (eller av STM rekommenderad verkstad) göra jobbet, åligger det dig som kund att förvissa dig om att installationen blir fackmannamässigt utförd. Den misstänkt felaktiga växellådan måste alltid returneras till oss. I de fall där garantin har konstaterats giltig, ersätts även kostnader för frakt. Kostnader för i- och ur montering som är gjorda av köparen själv eller tredje part ersätts ej. Har STM gjort monteringsjobbet innefattas även detta av garantin och åtgärdas i vår verkstad. Om du misstänker att växellådsrelaterat fel skall fordonet omedelbart tas ur bruk för att undvika att ev. fel förvärras alternativt att trafikfara uppstår. Kontakta därefter omedelbart STM för konsultation.

Garantin gäller inte…
…fel eller skador som uppkommit genom ren oaktsamhet, eller onormal brukande (t.ex. tävlingskörning eller körning med otillåten släpvagnsvikt). Ej heller problem som beror på felaktig montering eller som orsakats av annan komponent i fordonet. Garantin gäller inte om ditt fordon är trimmat eller på annat sätt avviker från originalspecifikationen*. Vi godkänner heller inte garantianspråk om någon annan än STM utfört ändringar eller modifieringar under garantitiden.

*Tjänst med begränsad eller ingen garanti
I vissa fall erbjuder vi en produkt med begränsad eller ingen garanti. I de fall vi erbjuder begränsad garanti, kan det handla om en växellåda vars originalkvalitet vi känner stor tveksamhet inför. I dessa fall kan vi ändå åta oss att på begäran utföra uppdraget men förbehåller oss då rätten att göra inskränkningar i vårt garantiåtagande. Vi har tyvärr svårt att göra lådan bättre än fabriken gjorde den från början.

*Har du en trimmad eller modifierad bil och ändå vill ha hjälp med din automatlåda kan vi i viss utsträckning hjälpa dig ändå – i dessa fall lämnas ej någon garanti alls.

Andra begränsningar
Vissa begränsningar i garantin kan förekomma för exportkunder och för kunder som använder sitt fordon i yrkesmässig trafik. Kontakta oss för mer information.